Firma BUKOWSKI doradztwo organizacyjne zajmuje się doradztwem dla działających na terenie Polski przedsiębiorstw i instytucji, chcących uporządkować, udoskonalić lub rozbudować swoją organizację.

Firma BUKOWSKI wyspecjalizowała się w szczególności w projektowaniu i wdrażaniu w przedsiębiorstwach i instytucjach systemu zarządzania poprzez delegowanie odpowiedzialności. Fundamentem tego systemu są precyzyjnie określone i skoordynowane reguły prawidłowego formułowania wymagań i skutecznego rozliczania z ich realizacji. Firma BUKOWSKI oferuje szczegółowe opracowanie warunków (struktura, regulamin organizacyjny, obszary odpowiedzialności, procedury itp.) oraz pomoc (szkolenia, konsultacje itp.) niezbędną do wdrożenia tego systemu.

Firma BUKOWSKI oferuje swoje usługi także w zakresie:
   audytu organizacyjnego oraz oceny prognostycznej systemu organizacyjnego    przedsiębiorstw i instytucji,
   optymalizacji struktury organizacyjnej, dopasowanej do jednostkowego charakteru    działalności oraz planów rozwoju,
   opracowania regulaminu organizacyjnego określającego cele, zadania i zasady    funkcjonowania oraz zarządzania obowiązujące w organizacji, a także w poszczególnych    tworzących ją jednostkach,
   opracowania innych regulaminów (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin    korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulamin zarządu    itp.) niezbędnych do optymalnego funkcjonowania organizacji,
   opracowania kodeksu etycznego organizacji,
   tworzenia spójnego, szczelnego i funkcjonalnego systemu obszarów odpowiedzialności    określających zadania dla poszczególnych stanowisk,
   projektowania, udoskonalania i wdrażania systemów zarządzania procesowego,
   dostosowywania elementów organizacji i zarządzania do wymogów związanych    z uzyskiwaniem certyfikatów jakości,
   opracowania oraz wdrażania procedur usprawniających, standaryzujących    i automatyzujących działanie organizacji,
   doboru optymalnych systemów czasu pracy oraz tworzenia rozkładów i harmonogramów    czasu pracy,
   opracowanie procedur w zakresie usprawniania i standaryzacji elementów systemu    zarządzania personelem (rekrutacja, zatrudnianie, wprowadzanie pracownika    do organizacji, oceny okresowe, indywidualne ścieżki kariery, program kadry rezerwowej,    motywowanie finansowe i pozafinansowe, nagradzanie i dyscyplinowanie pracowników,    działania integracyjne, szkolenia i rozwój, komunikacja wewnętrzna, obieg dokumentów,    ewidencja czasu pracy, usprawiedliwianie nieobecności, indywidualna i zespołowa    odpowiedzialność materialna, ewidencja personalna itp.),
   prowadzenia szkoleń w zakresie organizacji i zarządzania, ze szczególnym    uwzględnieniem obszaru zarządzania zasobami ludzkimi,
   opracowywania programów szkoleń uwzględniających specyfikę i potrzeby klienta,
   organizacji i przeprowadzania konkursów związanych z obsadą stanowisk,
   konsultacji w zakresie prognostycznej oceny wskazanych pracowników lub kandydatów    do pracy,
   doraźnych konsultacji dotyczących rozwiązywania konkretnych spraw i problemów    w zakresie organizacji i zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru    zarządzania zasobami ludzkimi.